• komplexné dodávky stavieb občianskej vybavenosti
 • komplexná realizácia verejných a interných inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plynovod, nn vedenia,...)
 • tlakové skúšky vodovodov a kanalizácií, preplach a dezinfekcia vodovodov
 • priemyselné stavby
 • bytové stavby
 • občianske stavby a ich zmeny
 • nosné skelety všetkých druhov stavieb z liateho betónu, prefabrikátov aj ocele
 • dodávka a realizácia stavieb na kľúč

 • pozemné a inžinierske stavby
 • drobné stavby cestnej infraštruktúry (chodníky, parkoviská, oprava vozoviek, prístupové komunikácie)
 • technologické stavby
 • rodinné domy
 • drevostavby
 • zakladanie stavieb
 • nosné skelety stavieb z liateho betónu, prefabrikátov, aj ocele
 • debniace práce (betonárske) - systém ISD NOE
 • rekonštrukcie budov
 • realizácia interiérových systémov vykurovania
 • rekonštrukcie a zatepľovanie objektov pozemného staviteľstva

 • komplexná výstavba ČOV
 • výstavba technologických objektov (čerpacie stanice, automatické tlakové stanice, armatúrne šachty…)
 • výstavba vodovodných a kanalizačných prípojok
 • inštalácia zdravotechniky
 • vodovody, vodojemy, AT - stanice a úpravne vody
 • regulácia tokov a riek, sanácia svahov a vodných nádrží s ílovými zátkami
 • uzatváranie a rekultivácie skládok tuhého komunálneho odpadu
 • realizácie protipovodňových ochranných opatrení

Kontakty

Tel. č.: +421 903 816 363
            +421 903 225 184

E-mail: staveko1@staveko-smf.sk
          sahul@sklapace.sk

Web: www.staveko-smf.sk

Referencie